- UIT DIE HOOF SE KANTOOR-
- FROM THE PRINCIPAL’S OFFICE –

 

Veldenvlei Primary School, founded in 1984, is situated in the
prosperous Zululand coastal town of Richards Bay. Our mission
of value driven education is amplified in our School’s motto:
“Persevere in Faith”.
Ons pragtige skool bied talle akademiese, sport en kulturele
aktiwiteite aan. Ons streef na die totale ontwikkeling van ons
kinders. Ons is trots daarop om saam met ons ouers as vennote
in ons kinders se opvoeding bekend te staan.
Our multi-cultural approach to teaching caters for all the
children of the community at large and we are proud to say that
this prospectus is a reflection of the true image and spirit of
Veldenvlei Primary School.


- BELANGRIKE INLIGTING / IMPORTANT INFORMATION -
SKOOLFONDS / SCHOOL FEES


Skoolfonds soos deur die Bestuursliggaam bepaal, is
vooruitbetaalbaar by die kantoor. Skoolfonds moet voor die 7e
dag van elke maand betaal word. Afslag word gegee vir die
ouers wat binne ‘n tydperk die totale bedrag betaal. Meer
inligting kan by die finansiële sekretaresse verkry word.
School fees as laid down by the Governing Body, are payable in
advance before the 7th of each month. Discount will be given
to parents that pay the full amount within a certain period.
More information on this matter is available from the financial
secretary.


SKOOLTYE / SCHOOL HOURS


Skool begin stiptelik om 07:30. Leerlinge moet verkieslik tussen
07:15 en 07:25 by die skool wees. Die Gr. R leerlinge sluit om
12:30 en moet stiptelik deur die ouers gehaal word, indien die
leerders nie by die nasorgsentrum ingeskryf is nie. Gr. 1 – 3
sportoefening vind plaas van 13:00 – 14:00 op Dinsdae en
Donderdae.
School starts at 07:30 promptly. We prefer pupils to be at school
between 07:15 and 07:25. Gr. R learners go home at 12:30 and
have to be fetched punctually by their parents at 12:30, if they
do not make use of the aftercare facilities. Sport practice for Gr.
1 - 3 will take place from 13:00 – 14:00 on Tuesdays and
Thursdays.
Appointments with the principal and educators as well as visits
to the school must be made beforehand with the secretary.
Please report to the office where you will receive help or
attention at all times.


- DIE BESTUUR / MANAGEMENT -


Hoof / Principal
Mnr. / Mr. V. Raubenheimer


Adjunkhoof / Deputy Principal
Dr. A.M. Truter


Departementshoof / Heads of Department
Mnr. / Mr. C.J. Carstens (Senior Fase / Phase)
Mev. / Mrs. G.C. Carstens (Senior Fase / Phase)
Mev. / Mrs. H. Bezuidenhout (HOD) (Junior Fase / Phase)

- DIE KLEREWINKEL / THE CLOTHES SHOP -


Alle skool- en sportdrag kan by die skool se klerewinkel gekoop
word. Daar is ook tweedehandse klere beskikbaar indien u wil
koop.


URE:


Maandae, Woensdae en Vrydae : 07:30 – 11:00
School and sportswear can be purchased at the school’s clothes
shop. Second hand clothes are also available.

HOURS:


Mondays, Wednesdays and Fridays : 07:30 – 11:00


- SKRYFBEHOEFTES / STATIONARY -


“Back to School” pakkette word elke jaar beskikbaar gestel en
kan deur ouers bestel word.


Back to School packages are made available every year and can
be ordered by parents.


- SNOEPWINKEL / TUCK SHOP -


Maandae en Woensdae word warm pasteie verkoop.
Dinsdae en Donderdae word geroosterde toebroodjies verkoop.
Daar word ook lekkers, aartappelskyfies en koeldrank verkoop.
URE : Maandae tot Vrydae 10:00 tot 10:30
12:30 tot 13:00


We sell warm pies on Mondays and Wednesdays.
We sell toasted sandwiches on Tuesdays and Thursdays.
Sweets, chips and cooldrinks are also available.
HOURS : Mondays to Fridays 10:00 to 10:30
12:30 to 13:00


- BESTUURSLIGGAAM / GOVERNING BODY -


Mnr. / Mr. L. Viljoen Mnr.              Mr. V. Raubenheimer
Mnr. / Mr. H. Jooste         Dr. A.M. Truter
Mnr./ Mr. J.D.C. du Coning          Mev. / Mrs. N. Carstens
Mnr. / Mr. G.P. Pretorius              Mev. / Mrs. C. Brighton
                              Mnr / Mr . J. Thyssen       Mev. / Mrs. E. du Plooy                   
Mnr. / Mr.  P.A. van Tilburg
- SEKRETARIëLE PERSONEEL / SECRETARIAL STAFF –
Principal & Staff: Mev. / Mrs. E. Du Plooy
Principal & Learner Admin: Mev. / Mrs. C. Trollip
Financial: Mev. / Mrs. C. du Plessis
Finansiële Assistent: Mev. / Mrs. T. Els

- OUR SCHOOL RULES -


The aim of our rules are:
- to create an environment where learners can be educated
without fear or stress;
- to acquire acceptable patterns of behaviour and to practice
these with self-discipline;
- to portray the image of our school with pride in order that
law-abiding citizens, who are obedient to God and fellowmen,
can be cultivated.


WHAT THE SCHOOL EXPECTS FROM YOU AS A LEARNER


Learners are required to wear the prescribed school uniform
with pride.
Sportswear is compulsory at all sport practices and sporting
events.
Boys are to keep their hair short and neat.
Girls with long hair shall tie it neatly out of the face.
Short hair should be kept neat at all times.
Every learner must use a strong school bag as well as a pencil
bag.
Books may not be kept in plastic shopping bags.


WHAT THE SCHOOL EXPECTS FROM YOU AS A PARENT


Learners may not be absent from school without a valid reason.
A telephone call to explain absence from school is most
welcome, but a written note explaining the reason must be
submitted when the learner returns to school.
A doctor’s certificate must be produced after three days of
absence.
Doctor’s and dentist’s appointments are to be made for after
school hours.
Appointments with the principal and educators as well as visits
to the school must be made beforehand with the secretary.
Please report to the office where you will receive help or
attention at all times.
A complete set of school rules and disciplinary procedures are
available in the school’s Code of Conduct. A copy can be
collected from the administration office.

- EVALUERING -


Die leerders in beide die Junior Primêre sowel as Senior Primêre
Fases word deurlopend geëvalueer. ‘n Eksamen word ook in die
2de en 4de kwartaal geskryf in die Senior Fase. Ons beklemtoon
die bemeestering van vakvaardighede en ons streef daarna om
‘n geheelbeeld van elke leerder se akademiese vermoëns weer
te gee.
Vorderingsverlae word elke kwartaal uitgegee vir die Junior en
Senior Primêre Fase en word opgevolg met oueraande
waartydens u u kind(ers) se vordering met die opvoeders kan
bespreek.
By Primêre Skool Veldenvlei word daarna gestreef om die kind
nie net as ‘n akademiese leerder te ontwikkel nie, maar die kind
in sy / haar totaliteit. Ons mik na ‘n skool as deel van ‘n stelsel
van onderwysvennootskappe en netwerke asook om die kind
voor te berei sodat die leerder ‘n aanwins kan wees vir die
gemeenskap en die omgewing.

- ONS SKOOLREëLS -


Die doel van ons reëls is:
- om ‘n omgewing en situasie te skep en te bewaar waar
leerders veilig, sonder stremming en vrese, hul skoolopleiding
kan ontvang;
- om aanvaarbare gedragspatrone aan te leer en met
selfdissipline te beoefen;
- om die beeld van ons skool met trots uit te dra sodat
wetsgehoorsame landsburgers gekweek kan.


WAT DIE SKOOL VAN JOU AS LEERDER VERWAG


Alle leerders moet in die voorgeskrewe skooldrag geklee wees
en dit met trots dra.
Sportdrag word by alle sportoefeninge en byeenkomste gedra.
Seuns se hare moet kort en netjies gekap wees.
Dogters se lang hare moet netjies, uit die gesig en vasgemaak
word. Kort hare moet altyd netjies gekap wees.
Leerders moet ‘n sterk skooltas en pennesakkie hê.
Skoolboeke moet nie in plastiese winkelsakke gedra word nie.


WAT DIE SKOOL VAN ‘N U, AS OUER, VERWAG


Geen leerder mag sonder ‘n grondige rede afwesig wees nie.
Telefoonoproepe ter verskoning is welkom. ‘n Skriftelike brief
moet egter op die dag waarop die leerder terugkeer, gestuur
word. Doktersertifikate word verlang indien die leerder meer as
drie dae afwesig is.
Dokters- en tandartsafsprake moet na skoolure gemaak word.
Afsprake met die hoof en opvoeders asook besoeke aan die
skool moet vooraf per afspraak deur die sekretaresse gemaak
word. Meld altyd by die kantoor aan waar u die nodige hulp en
aandag sal ontvang.
Die volledige skoolreëls en dissiplinêre prosedures word
uiteengesit in die Veldenvlei Gedragskode en is beskikbaar by
die kantoor.


- EVALUATION -


We evaluate learners from both the Senior and Junior Phase
throughout the year. An exam is written in the 2nd and 4th
term in the senior phase. We emphasize the acquisition of skills
and strive to present a holistic view of each child’s academic
performance.
Progress reports are given out every term in the Junior and
Senior Primary Phase. These reports are followed by parent
evenings during which you are able to discuss your child’s
progress with his /her educator.
At Veldenvlei Primary School we strive towards the developing
of the child as a whole and not just as an academic learner. We
strive towards a school as part of a system that consists of
educational partnerships and networks. Our aim is to prepare
the learner in such a way that he / she will be an asset to society
and the environment.


- ONS SKOOLUNIFORM-
- OUR SCHOOL UNIFORM –


Seuns / Boys


Wit kortmouhemp met skoolwapen; donkerblou kortbroek; lang
donkerblou kouse met wit strepe; swart skool toerygskoene. ‘n
Donkerblou skooltrui of skoolsweetpak (met wit skoolhemp en
skoolskoen) word in die winter gedra.
Hare moet netjies en kort gesny wees.
White short sleeved shirt with school badge; navy blue pants;
long navy blue socks and black lace-up school shoes. Navy blue
jersey or tracksuit (with white shirt and school shoes) during
winter.
Hair must be short and neat at all times.


Dogters / Girls


Turkoois skoolrok met wapen en bypassende katoenbroekie;
kort wit kouse en swart skoolskoene met gespe. (Geen
toerygskoene). Vlootblou trui of sweetpak met wit hemp en
swart skoolskoene vir die winter. Lang hare moet netjies
vasgebind en uit die oë gehou word.
Turquoise dress with school badge and matching cotton panty;
short white socks and black school shoes (no lace-up shoes). A
navy blue jersey or tracksuit with a white shirt and school shoes
during the winter. Long hair must be neatly tied up. Short hair
must be neat. The only extensions allowed are neat short corn
rows straight black in a natural hair colour. Extensions must be
removed before they get to old and untidy.


- L.O. KLERE / P.T. CLOTHES –
SEUNS & DOGTERS / BOYS & GIRLS


Turkoois sporthempie met skoolwapen en ‘n vlootblou broekie.
Culotte vir dogters. ‘n Skoolsweetpak rond die sportdrag af.
Turquois sport shirt with school badge and a navy blue short.
Culotte for girls. A school tracksuit completes the uniform.

- VOORSKOOL-
- PRE-SCHOOL -


WE STRIVE TO ACCOMODATE THE NEEDS OF EVERY CHILD
ONS STREEF OM IN ELKE KIND SE BEHOEFTES TE VOORSIEN


The language teaching is based on a variety of themes which in
turn incorporate the teaching of concepts and skills pertaining
to holistic pre-school development.
In addition to an “informal” learning approach in the very early
stages, the programme includes music, drama, singing, poetry,
art, craft and channelled “learning through play” mediums.
Promotion into the main stream of a schooling system is
dependent upon a child’s language ability, academic
achievement, age and maturity. It is possible for a child to
spend more than one year in this class to attain an acceptable
level of “school-readiness”, provided the child’s chronological
age does not exceed the limits for entrance into the main
stream.


- REKENAARSENTRUM -
- COMPUTER CENTRE -


Primêre Skool Veldenvlei spog met twee volledig toegeruste
Rekenaarsentrums. Huidig is daar 40 werkstasies in elke
sentrum, almal gekoppel aan ‘n netwerksisteem. Evaluering
vind op ‘n gereelde grondslag plaas en elke leerder kan op
hierdie wyse op sy / haar persoonlike vlak werk.


Die volgende programme word aangebied:


CAMI Wiskundeprogram Gr. 1 tot Gr. 7;
Reading Rocket Gr. 1 to Gr. 7;
Stimulus Maxima Gr. 1 to Gr. 7.


Veldenvlei Primary School is leading the way in the field of
education through technology. Only the best educational and
curriculum related programmes have been acquired. All the
classes from Grade 1 to Grade 7 visit the Centre regularly. CDrom
programmes are being utilised where available.


- ‘N SKOOL MET KULTUUR -
- A SCHOOL WITH A CULTURE -
CHOIR / KOOR


Aangesien Primêre Skool Veldenvlei, ‘n hoë premie plaas op die
kulturele vorming van sy leerlinge, word voorsiening gemaak vir
twee kore, nl. Die Junior koor en Senior koor.
Both choirs have various performances throughout the year, the
highlight being the annual Song Evening when neighbouring
schools and a celebrity group or individual performers are
invited.


SKAAK / CHESS


Since chess is also a learning process, pupils are encouraged to
take part in this cultural activity. They are taken good care of by
dedicated coaches and take part in various tournaments on both
regional and provincial level.
Die klublede groei elke jaar en spog telkens met ‘n span
waarmee deeglik rekening gehou moet word. Primêre Skool
Veldenvlei het alreeds ‘n paar formidabele kampioene
voortgebring.


ORATORVERENIGING / ORATOR SOCIETY


Die vermoë om voor ‘n gehoor jou sê te kan sê, vorm deel van
ons leerlinge se ontwikkeling. Die leerlinge word deeglik opgelei
in die fynere kuns van die opstel en lewering van toesprake met
onderwerpe wat ‘n wye veld dek. Kompetisies vind op ‘n
gereelde grondslag plaas.
The ability to address an audience is part and parcel of our
pupils’ development. Our pupils are coached in the art of
writing and delivering speeches covering a wide variety of
topics. Our pupils take part regularly in competitions.


LANDSDIENS / LAND SERVICE


‘n Aktiewe Landsdiensklub. / An active Land Service Club.


ORGIDEEKLUB / ORCHID CLUB


To give the academically stronger learners an extra opportunity
to test their knowledge, extend their general knowledge and to
get them involved in their community and local environmental
issues.
Slegs leerders in Gr. 6 & 7 met ‘n gemiddelde akademiese
persentasie van 85% en meer sal deel wees van hierdie prestige
klub.


- SKOOLWAPEN / SCHOOL BADGE -


BASIESE ONTWERP
     BASIC DESIGN :

Mev / Mrs L de Waal


LEUSE
MOTTO :

Mev / Mrs P E Senekal
Simboliek / Symbolism


KEPER :

Strewe na vooruitgang – Volhard


CROSS :

Christian principle on which education and
teaching are based


FLEUR DE LIS :

Die kind, rein soos ‘n lelie, geheg aan die
Christelike grondslag wat groei en blom tot
ewewigtige volwassenheid.


ORCHID :

Eulophia Speciosa


A well-known tall and beautiful Orchid of
75cm that is found growing almost on the
sand dunes, flowering in sunshine in early
summer.
Geografiese ligging van Primêre Skool
Veldenvlei en versinnebeeld in sy drie blare:
OUER, KIND, ONDERWYSER wat eenheid
moet vorm om suksesvolle opvoeding te
bereik.


LEUSE :

Volhard in Geloof / Preserve in Faith


PRESERVERE :

To remain constant and not waver –
MARK 13:13


GELOOF :

Vaste vertroue in God en sy Woord
Vaste vertroue in die vermoë van iemand
Geloof in die toewyding van Suid-Afrikaanse
Onderwysers
Geloof in ywer van besorgde ouers wat hul
kinders opvoed in die sake van die lewe


- ONS EREKODES –
ONS SKOOL


Ons gee die ereplek aan God en Sy Woord en streef Christelike
lewensbeginsels na.
Ons streef na vooruitgang en om eerlik, opreg, getrou en
vriendelik te wees.
Ons woeker met die talente wat God aan ons toevertrou het, en
pak elke taak met toewyding en erns aan.
Ons woord is ons eer.
Ons volhard in geloof.


PREFEKSKAP


Ek belowe plegtig:
Om my skool se kleure met eer en trots te dra;
Om my meerderes te gehoorsaam;
Om ferm my plig te doen;
Om in woord en daad, my skool, my land en bo alles die
Allerhoogste te dien.
Om ons leuse uit te leef deur te volhard in Geloof.


- SCHOOL SONG –


This is my song to our school, Veldenvlei
Here where we learn to work and to pray.
Here’s our aim so clear to us
Persevere in faith and love.
We will be steadfast, firm and strong!
We will avoid to do things wrong!
Pure like the lilies that kiss our feet.
The symbol of our lives indeed.
Out on the Sportsfield and
Working at tasks.
Faith in yourself – and reach for the
Sky where the eagles fly –
Put your trust always in God.
Veldenvlei! Persevere in Faith!
Persevere! Persevere in Faith!
Composed by: Mrs. M. M. van der Walt


- SKOOLLIED -


Hier is ‘n skool wat volhard in geloof
Hier is ‘n vesting wat handhaaf en bou
Ons het ‘n jeug wat die vaandel van eer
altyd wapperend hoog sal hou.
Ons het ‘n leuse vas en sterk!
Hier is ‘n skool wat wil wen en werk!
Rein soos die lelies wat hier bloei –
Ons lentejare hier opgroei.
Volhard op die Sportveld!
Volhard in die Klas!
Volhard in Geloof – en reik na die
kennis wat ons sal leer.
Om Land en Volk en God te eer.
Veldenvlei Primêre Skool!
Volhard! Volhard! Volhard!
Geskryf deur: Mev. M. M. van der Walt


- OUR HONOURARY CODES –
OUR SCHOOL


We give the honourary place to God and His Word.
We serve our school faithfully and maintain its good name in
word and deed.
We obey and respect our parents and teachers.
We are proud of personal neatness.
We Persevere in Faith.


PREFECTSHIP


I solemnly promise:
To wear my school’s colours with dignity;
To be obedient to my superiors;
To set a good example by word and deed;
To serve my school, my country and above all the Almighty.
I pormise to live up to our motto to persevere in Faith.


- OUTSTANDING ACADEMIC & SPORT ACHIEVEMENTS -


The school recognises outstanding academic and sport
achievements by means of a prizegiving ceremony towards the
end of the last term. We will notify parents in advance and they
are invited to this prestigious occasion.
A decision has been made to improve the system for the
recognition of academic and sport achievements.
Academic achievements from Gr. 5 – 7.
Sport achievements from Gr. 1 – 7.


HALF COLOURS – ACADEMIC


GR 5: Learners who maintain an aggregate of 80% for ONE year
GR 6: Learners who maintain an aggregate of 80% for ONE year
GR 7: Learners who maintain an aggregate of 75% for ONE year


FULL COLOURS – ACADEMIC


GR 5: Learners who maintain an aggregate of 90% for ONE year
GR 6: Learners who maintain an aggregate of 85% for ONE year
GR 7: Learners who maintain an aggregate of 85% for 6 months


HONOURS – ACADEMIC


Learners who achieved 90% in Gr. 5 and 85% in Gr. 6.
OR
Learners who achieved 85% in Gr. 6 and 85% in Gr. 7 until June.
This will be awarded at the end of Gr. 6 and Gr. 7 in June.


DUX:


Gr. 7 learner with highest average.


SPORT:


Players who represented the school in ONE or TWO sport codes
at Regional Level. A fabric scroll which is sewn onto the shirt or
dress beneath the school badge.
Players who represented the school in ONE sport code at Natal
Level, or THREE sport codes at Regional Level. A school badge
with laurels and a fabric scroll which is sewn onto the shirt or
dress beneath the school badge.
Players who represented the school in TWO sport codes at
Natal Level or ONE sport code at SA Level. A blazer with
embroidered badge and scroll, donated by the school. Braiding
for the blazer is awarded to a learner who achieved double
honours. If a learner enrols at Veldenvlei Primary School in his /
hers Gr. 7 year, previous achievements will be taken into
consideration.


- UITSTAANDE AKADEMIESE & SPORTPRESTASIES -


Uitstaande akademiese en sportprestasies word erken tydens ‘n
jaarlikse prysuitdeling waartydens leerders toekennings
ontvang. Ouers sal in kennis gestel word van hierdie funksie en
word genooi om hierdie geleentheid by te woon. Dit is vanaf Gr.
1 – 7.
Daar is ook besluit om die akademiese prestasies van leerlinge
vanaf Gr. 5 – 7 te vereer deur kleuretoekennings.
Alle sportprestasies word oom met kleuretoekennings vereer
vanaf Gr. 1 – 7.


HALF EREKLEURE – AKADEMIES


GR 5: Leerders wat 80% gemiddeld vir EEN jaar kon handhaaf
GR 6: Leerders wat 80% gemiddeld vir EEN jaar kon handhaaf
GR 7: Leerders wat 75% gemiddeld vir EEN jaar kon handhaaf


VOLKLEURE – AKADEMIES


GR 5: Leerders wat 90% gemiddeld vir EEN jaar kon handhaaf
GR 6: Leerders wat 85% gemiddeld vir EEN jaar kon handhaaf
GR 7: Leerders wat 85% gemiddeld vir 6 maande kon handhaaf


EREKLEURE – AKADEMIES


Leerders wat 90% in Gr.5 en 85% in Gr.6 behaal het
OF
Leerders wat 85% in Gr.6 en 85% in Gr.7 tot Junie behaal het, en
word slegs toegeken aan die einde van Gr. 6 en halfjaar van Gr.7


DUX:


Gr. 7 leerder met die hoogste akademiese gemiddeld.


SPORT:


Deelnemers wat die skool in EEN of TWEE sportkodes op
Streeksvlak verteenwoordig het. ‘n Materiaalbalkie wat op die
hemp of rok onder die skoolwapen vasgewerk word.
Deelnemers wat die skool in EEN sportkode op Natalvlak
verteenwoordig het of DRIE sportkodes op Streeksvlak. ‘n
Wapen met lourierkranse en materiaalbalkie wat op die hemp of
rok onder die skoolwapen vasgewerk word.
Deelnemers wat die skool in TWEE sportkodes op Natalvlak of
EEN sportkode op SA vlak verteenwoordig het. ‘n Baadjie met
geborduurde wapen en balkie, geskenk deur die skool.
Versierband vir die baadjie word toegeken aan leerders wat
dubbele erekleure verwerf. Indien ‘n leerder by Primêre Skool
Veldenvlei inskryf in sy / haar Gr. 7 jaar, sal vorige prestasies in
aanmerking geneem word.